Z kart historii Kęckiej "Jedynki".


Początki działalności edukacyjnej w Kętach sięgają XIII wieku i wiążą się z zaleceniem Soboru Laterańskiego IV z 1215 roku, które nakładało na proboszcza obowiązek prowadzenia szkół parafialnych. Organizowanie szkół spoczywało na barkach proboszcza, lecz w jej utrzymaniu partycypowali również kęccy mieszczanie. Pierwszym znanym z imienia proboszczem, który mógł prowadzić zajęcia był Adam /1308/ zaś występujący w dokumentach proboszcz Wojciech / 1328-1358/ nosił tytuł rektora szkoły parafialnej. Pierwszym świeckim nauczycielem szkoły parafialnej w Kętach był bakałarz Mikołaj. Dokument z 1593 roku umiejscawia szkołę obok muru kościelnego. Jej patronem w ówczesnym czasie był Mateusz Apostoł. Akta wizytacyjne z początków XVII wieku wskazują na upadek kęckiej szkoły i drastyczny spadek poziomu nauczania. Kierownik placówki otrzymał upomnienie i zagrożono mu wydaleniem. Od połowy XVII wieku można odnotować wzrost zainteresowania szkołą rady miejskiej. Dokument z 1658 roku zawiera informację o budowie nowego budynku szkolnego, który mieścił się na gruncie miejskim w pobliżu kościoła parafialnego. Po pierwszym rozbiorze Polski, Kęty włączono w granice monarchii austriackiej. Utworzono szkołę trywialną w której nauka trwała 4 lata, a językiem wykładowym stał się niemiecki.

      Rok 1843 był znaczący dla kęckiego szkolnictwa, bowiem kończył się okres szkoły trywialnej a rozpoczynał okres szkoły miejskiej. Szkoła znajdowała się na zbiegu dzisiejszej ulicy Sobieskiego z Rynkiem. Budynek szkoły był okazały, piętrowy, kryty gontem z wieżyczką zabezpieczoną blachą. Na wieżyczce znajdowała się sygnaturka wzywająca dzieci do szkoły. W 1846 roku dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoła otrzymała sztandar. Na jego prawej stronie wyobrażony został św. Jan Kanty, umieszczono też herb. Na lewej przedstawiony został Anioł Stróż, który wyprowadza z ciemności dziecko a prawą ręką wskazuje na kościół św. Piotra w Rzymie. Ważny dla dziejów kęckiej oświaty był rok 1867, w którym w szkołach zaboru austriackiego przywrócono język polski jako wykładowy.

      W latach siedemdziesiątych XIX wieku podjęto starania o budowę nowego budynku szkolnego. 21 czerwca 1897 roku odbyło się pierwsze spotkanie komitetu budowy szkoły, a 21 października poświęcono kamień węgielny. Budynek wzniesiono z funduszu gminnego. Prace budowlane zakończono w sierpniu 1898 roku, a nowy rok szkolny 1898/99 rozpoczęto już w nowym budynku przy ulicy Sobieskiego. 16 września 1910 roku Rada Gminna postanowiła na pamiątkę 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem wystawić w środku przed frontem szkoły posąg Matki Boskiej Królowej Polski. Odsłonięcie pomnika grunwaldzkiego odbyło się 13 listopada 1910 roku. W 1927 roku szkole nadano imię św. Jana Kantego.

      Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945 wiązały się z zamknięciem kęckich szkół. Niemieckie władze miasta, realizując doktrynę Adolfa Hitlera, poddały mieszkańców Kęt bezwzględnemu programowi germanizacji. 28 stycznia 1945 roku Kęty zostały wyzwolone spod okupacji hitlerowskiej. Jeszcze zimą tego samego roku podjęto starania o przywrócenie działalności szkoły. Zajęcia wznowiono 1 marca 1945 roku. W 1948 roku dobudowano drugie piętro. I tym razem, nie oglądając się na dotacje państwowe, miejscowość zorganizowała się samorządnie.

      Skomplikowana sytuacja polityczna lat 50-tych PRL spowodowała, iż w 1954 roku władze zakazały używania imienia św. Jana Kantego jako patrona szkoły. Początek lat 70-tych to okres intensywnych prac modernizacyjnych na terenie placówki. Do wschodniego skrzydła dobudowana została obszerna sala gimnastyczna. W 1973 roku zapadła kontrowersyjna decyzja o nadaniu szkole imienia Janka Krasickiego.

    Przemiany ustrojowe zapoczątkowane w 1989 roku umożliwiły rozpoczęcie starań dyrekcji o przywrócenie szkole zaszczytnego imienia św. Jana Kantego. Decyzję taką podjęło Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej na wniosek dyrektora szkoły 19 marca 1990 roku. Od 1 września 1990 roku szkoła nosi imię najwybitniejszego obywatela Kęt.

    W 2008 roku przypada sto dziesiąta rocznica powstania szkoły przy ulicy Sobieskiego. Z tej okazji postanowiliśmy dokonać spisu wszystkich nauczycieli pracujących w tej placówce. W związku z tym prosimy nauczycieli uczących kiedyś w szkole przy ulicy Sobieskiego lub członków ich rodzin o zgłoszenie tego faktu w sekretariacie Szkoły nr 1 w Kętach. Za zrozumienie serdecznie dziękujemy.