Feliks Dyczkowski - informacje o patronie.


Wiedział co mówi, bo cokolwiek robił, czynił z potrzeby serca, chęci działania, tworzenia czegoś, co jest potrzebne pojedynczemu człowiekowi, albo całej społeczności. Mamy świadomość, że postać Feliksa Dyczkowskiego jest w pewnym sensie symboliczna, bowiem reprezentuje grono innych, bezimiennych kęczan, których pamięć pragniemy zachować wdzięczni za to, że kształtowali obraz naszego miasta i w pewnym sensie ukształtowali nas samych.

 

Życie i działalność ppor. Feliksa Dyczkowskiego

 

 
Urodził się 11 listopada 1900 r. w Kętach. Był synem Karola i Agnieszki z Tobiasiewiczów. Ożenił się z Julią z Juraszów (1903-1990).
Z tego związku małżeńskiego urodził się syn Adam oraz córka Maria. Szkołę Podstawową i Seminarium Nauczycielskie w Kętach ukończył w 1919 r.

Pracę rozpoczął w dwuklasowej Szkole Podstawowej w Osieku. Od roku 1920 do 1939 pracował jako nauczyciel w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Kętach. Już od młodzieńczych lat wykazywał ogromne zainteresowanie sprawami wojskowymi, czego dowodem jest Jego udział w walce w obronie Lwowa podczas I wojny światowej. Mając lat 29 ukończył Szkołę Podchorążych w Grudziądzu i po odbyciu służby w 3 Pułku Strzelców Podhalańskich w Bielsku – został awansowany do stopnia podporucznika. Po powrocie do Kęt, już jako cywil, angażował się w życie społeczne tutejszego środowiska, gdzie szczególnie działał w organizacjach militarnych - Związku Strzeleckim oraz Obronie Narodowej. Ta wielka pasja wojskowa dała ponownie o sobie znać latem 1939 roku, kiedy to rozkazem Ministerstwa Spraw Wojskowych utworzono 3 Kompanię Obrony Narodowej "Kęty". Dowódcą Kompanii został kpt. Tadeusz Wawrzkiewicz, natomiast ppor. Feliks Dyczkowski dowódcą I plutonu.

Mobilizacja i wymarsz Kompanii do Oświęcimia nastąpił 24 sierpnia 1939 r. Wówczas nasz bohater wraz z 3-ą Kompanią rozpoczął szlak bojowy prowadzący od Kobióru poprzez Rajsko aż po Tomaszów Lubelski. Był uczestnikiem najbardziej dramatycznej bitwy pod Rajskiem, stoczonej przez tę Kompanię z hitlerowcami z 3 na 4 września 1939r. Zginęło w niej 83 naszych żołnierzy. Waleczność ppor. Feliksa Dyczkowskiego wysoko oceniło dowództwo Armii "Kraków", odznaczając Go Krzyżem Orderu Virtuti Militari.

Po stoczeniu ostatniego boju w rejonie Tomaszowa Lubelskiego, wskutek wyczerpania amunicji, wydano rozkaz rozwiązania Oddziału.

W tej sytuacji ppor. Feliks Dyczkowski z ochotnikami podejmuje próbę przedarcia się do Węgier i później dalej na zachód do gen. Wł. Sikorskiego, aby kontynuować walkę z agresorem. Niestety, otoczony przez hitlerowców, dostaje się do niewoli. Ppor. Dyczkowski cały okres okupacji spędził w VII Oflagu A w Murnau w Niemczech. Tam, mimo niewoli, nie tracił czasu. Studiował matematykę wykładaną przez profesorów - współjeńców, co pozwoliło mu potem w 1951 r. złożyć na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie egzaminy w zakresie studiów wyższych i zdobyć dyplom nauczyciela matematyki. Uwolniony 29 kwietnia 1945 r., już w maju powraca do Kęt.

Od grudnia 1945 roku kontynuował rozpoczętą przed wojną pracę w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego. Od 1948 r. pracował w Liceum Ogólnokształcącym, a później od 1951r., przez następne 20 lat aż do emerytury, pracował w Liceum Pedagogicznym. Łącznie pracy nauczycielskiej poświęcił 50 lat swojego życia. Był doświadczonym i wybitnym dydaktykiem, wykładał jasno i zrozumiale, a uczniom okazywał cierpliwość i wyrozumiałość. Przede wszystkim jednak był dla nauczycieli, jak i całej społeczności szkolnej, autorytetem. Cieszył się wielkim poważaniem, a osobistym przykładem i wysoką kulturą kształtował morale swoich podopiecznych.

W latach 1946-1947 Feliks Dyczkowski był burmistrzem Kęt i wtedy, co dla nas szczególnie ważne, doprowadził do rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 1, budując jej drugie piętro, czyli obecne lokum naszego gimnazjum. Równocześnie był prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej, co trwało aż 27 lat. W 1951r. z Jego inicjatywy została rozpoczęta budowa remizy strażackiej.

Był jednym z głównych organizatorów i długoletnim dyrektorem Ogniska Muzycznego, które starał się przekształcić w Szkołę Muzyczną. Pracami ogniska kierował od 1953 r. przez 25 lat, udzielając równocześnie nauki gry na skrzypcach.

W 1957 r. wszedł w skład Komitetu Odbudowy Pomnika św. Jana Kantego i idei powrotu wybitnego kęczanina na Rynek. Bronił jej otwarcie i uparcie. Jego idea została urzeczywistniona 3 maja 1992 r. W tym dniu Jego syn, ks. bp. Adam Dyczkowski, poświęcił pomnik.

Ppor. Feliks Dyczkowski we wspomnieniach rodziny, nauczycieli, uczniów oraz mieszkańców naszego miasta, którzy mieli możność z nim się zetknąć, przedstawiany jest jako osoba ceniąca ponad wszystko honor, bezinteresowność i poświęcenie dla drugiego człowieka.

Wydaje się zatem, że dla młodego pokolenia może stać się tak bardzo poszukiwanym wzorcem osobowym i przewodnikiem życia.

Ppor. Feliks Dyczkowski zmarł 31 lipca 1978 roku. Spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Kętach. W 2003 roku, w murach tej szkoły, znalazła swoje miejsce tablica pamiątkowa poświęcona temu cenionemu kęczaninowi, a we wrześniu 2005 roku poświęcony i nadany został szkole sztandar.

 

KALENDARIUM ŻYCIA
FELIKSA DYCZKOWSKIEGO

 

 

16. XI 1900 r. - urodził się w Kętach, ojciec Karol / szewc /, matka Rozalia / gospodyni domowa /,
1912 r. - ukończył piątą klasę szkoły ludowej w Kętach,
1914 r. - ukończył drugą klasę gimnazjalną Zakładu Księży Salezjan w Oświęcimiu,
1914 -1919 - uczęszczał do Seminarium Nauczycielskiego w Kętach i złożył maturę 15. X 1919 r.
/dokumentacja z ocenami maturalnymi/,
1. IX 1919 r.- 31. VIII 1920 r. - pracował w szkole ludowej w Osieku w charakterze tymczasowego nauczyciela,
1. II 1920 r.- 1. V 1920 r. - odbył obowiązkową służbę wojskową w Katowicach,
1. IX 1920 r. -1. IX 1949 r. - pracował w szkole powszechnej w Kętach w charakterze tymczasowego
nauczyciela /była to 6-cio klasowa szkoła męska/, z przerwą od 1. IX 1939 r. do 1. XII 1945 r. – lata wojny. /wg życiorysu napisanego przez Feliksa Dyczkowskiego/,
16. III 1923 r. - złożył egzamin kwalifikacyjny na nauczyciela szkół powszechnych /wyciąg z akt personalnych/,
28. X 1928 r. - złożył przed Komisją Kwalifikacyjną w Krakowie egzamin Wyższego Kursu Nauczycielskiego, grupa fizyko-matematyczna /akta personalne/,
1.VII – 24. VIII 1929 r. - ukończył kurs Szkoły Podchorążych rezerwy w Grudziądzu w stopniu podporucznika rezerwy z przydziałem do 3-go Pułku Strzelców Podhalańskich,
30. I 1932 r. - poślubił Julię Jurasz, kęczankę.
17. XI 1932 r. - urodził mu się syn Adam,
20. IV 1936 r. - urodziła mu się córka Maria,
1937 – 1938 - pełnił funkcję kierownika Szkoły Powszechnej nr 2 w Kętach /życiorys F. D./,
lato 1939 - został dowódcą utworzonej 3 Kompanii Obrony Narodowej,
24. VIII 1939 r. - mobilizacja i wymarsz do Oświęcimia z 3 Kompanią, która weszła w skład II Batalionu Obrony Narodowej "Oświęcim",
1-3. IX 1939 r. - udział w walkach obronnych z 5 hitlerowską dywizją pancerną w rejonie Piasek-Kobiór-Pszczyna-Międzyrzecze,
4. IX 1939 r. - wojska niemieckie zajęły Kęty, udział w bitwie pod Rajskiem - odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari,
10. IX 1939 r. - objęcie dowództwa 3 Kompanii Obrony Narodowej "Kęty" w bitwie pod Krakowem,
19. IX 1939 r. - 3 KON "Kęty" zakończyła swój szlak bojowy pod Tomaszowem Lubelskim;
utworzenie przez Dyczkowskiego grupy wsparcia celem przedarcia się na Węgry kontynuowania walki na Zachodzie /artykuł p. Bałaja/,
21. IX 1939 r. - dostanie się do niewoli niemieckiej i wywiezienie do oficerskiego obozu jenieckiego VII A w Murnau. Tam przebywał do kwietnia 1945 r. W maju 1945 r. powrócił do Kęt,
1. V 1941-1. VI 1943 r. - udział w wykładach z zakresu matematyki / zaświadczenie w dokumentach /,
1. IX 1949 r. - pełnił obowiązki nauczyciela kontraktowego w Państwowym Liceum Ogólnokształcącym
w Kętach, a od 1 IX 1950 r. w Państwowym Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli jako nauczyciel matematyki i fizyki,
20. III 1946 r. -31. V 1947 r. - jest burmistrzem Kęt / protokoły z posiedzeń Zarządu Miejskiego w Kętach z lat 1946 -1947/
rozbudowa SP nr 1 w Kętach o jej II piętro - Dyczkowski wszedł w skład Komisji Oświatowej, która czuwała nad budową / protokół MRN z dn. 28.06.1946 oraz 24.09.1946 r./,
I 1947 r. - zostaje prezesem OSP w Kętach,
1973 r. - po 27 latach prezesury przeszedł w stan spoczynku i otrzymuje tytuł prezesa honorowego,
15. VIII 1951 r. - wmurowanie z inicjatywy Dyczkowskiego kamienia węgielnego pod budowę nowej remizy strażackiej,
II 1956 - członek Komitetu Budowy Remizy - / protokół z posiedzenia Komisji Urządzeń Osiedli przy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej z dn. 7 II 1956 r./,
1962 r. - zakończenie prac związanych z budową remizy /sprawozdanie z działalności OSP z dn. 22.05.1963 r./
VI 1947 - członek Koła Nauczycielskiego,
1. V 1947 r. - członek Stronnictwa Demokratycznego /zaświadczenie w dokumentach/,
9. II 1949 r. - odwołany jako radny z zarządu Miejskiej Rady Narodowej w Kętach /protokoły MRN /.
30. I 1948 r. - powołanie Komitetu Odbudowy Pomnika św. Jana Kantego / protokół MRN z dn. 30.01.1948 r./,
1957 r. - członek wyżej wymienionego,
7 i 9. XI 1951 r. - zdał w Krakowie w Wyższej Szkole Pedagogicznej uproszczony egzamin na nauczyciela szkół średnich ogólnokształcących w zakresie matematyki,
od 1953 r. - kierował pracami Ogniska Muzycznego w Kętach:
- starania o upaństwowienie Szkoły Muzycznej w Kętach / protokół MRN z dn.5.12.1949 r./
- wyszukiwanie środków zaradczych w utrzymaniu Ogniska Muzycznego
/protokół Komisji Oświaty i Kultury z dn. 14.03.1951r,/,
31. VIII 1970 r. - przechodzi na emeryturę po 50 latach pracy w zawodzie nauczyciela / zaświadczenie w dokumentach/,
31. VII 1978 r. - Feliks Dyczkowski umiera.