Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego (terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej)

  • Złożenie wniosku wraz z dokumentami od 16 maja do 20 czerwca 2022r.
  • Uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty od 24 czerwca do 12 lipca 2022r.
  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym do 18 lipca 2022r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2022r. do godz. 12.00
  • Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego do 25 lipca 2022r.
  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26 lipca 2022r. do godz.12.00