Integracja


UWAGA

a) Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej.

b)  Jego wynik jest brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

c) O zakwalifikowaniu kandydata do wybranej szkoły decydują przeliczone na punkty wyniki z egzaminu ósmoklasisty oraz punkty za oceny na świadectwie szkolnym i za inne osiągnięcia ucznia.
 

PROCEDURY EGZAMINACYJNE:

Egzamin klas ósmych to  nie tylko przygotowanie uczniów, aby opanowali stres poprzez znajomość zasad, wymagań a także zdobyli niezbędne wiadomości w celu zdania go bardzo dobrze. Egzamin wymaga również dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia zgodnie z wytycznymi MEN, OKE, CKE.


Do egzaminu przystępują również uczniowie posiadający opinie czy orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno – pedagogiczną.  

W zależności od trudności, z jakimi się borykają otrzymają na egzaminie specjalnie dostosowany arkusz z odpowiednim numerem lub odpowiednim oznaczeniem. W ten sposób każdy ma szanse wykazać się wiedzą i umiejętnościami na najwyższym dla siebie poziomie. 


Na podstawie art. 9a ust. 2 pkt. 10 lit. a tiret trzecie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty podaję informację o szczegółowych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do potrzeb:

⦁ zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym

⦁ uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemców).

1. Dostosowanie form egzaminu ósmoklasisty polega na przygotowaniu odrębnych arkuszy dostosowanych do potrzeb i możliwości zdających.

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty polega między innymi na:⦁ zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym ucznia

 • zapewnieniu uczniowi miejsca pracy odpowiedniego do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
 • wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych
 • odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty
 • ustaleniu zasad oceniania rozwiązań zadań wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty1, uwzględniających potrzeby edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia
 • zapewnieniu obecności i pomocy w czasie egzaminu ósmoklasisty nauczyciela wspomagającego ucznia w czytaniu lub pisaniu lub specjalisty odpowiednio
 • z zakresu danego rodzaju niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

3. Możliwe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty dla poszczególnych grup zdających wskazane są w Tabelach 1.1-1.17.

⦁  Uczniowie uprawnieni do dostosowania:

Lp. 

 Uczeń
 

 

Dostosowanie 

Podstawa (dokument) 

formy 

warunków 

1. 

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność 

tak 

tak 

orzeczenie 

2. 

Posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym 

nie 

tak 

orzeczenie 

3. 

Posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania 

nie 

tak 

orzeczenie 

4. 

Chory lub niesprawny czasowo oraz uczeń z chorobami przewlekłymi 

nie 

tak 

zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza 

5. 

Posiadający opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się, w tym: z dysleksją, dysgrafią, dysortografią, dyskalkulią. 

nie 

tak 

opinia poradni psychologiczno- pedagogicznej 

6. 

 

 

nie 

tak 

pozytywna opinia rady pedagogicznej 

Uczniowie, który w roku szkolnym 2021/2022 był objęty pomocą psychologiczno- pedagogiczną w szkole ze względu na: 

 1. trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą 
 1. zaburzenia komunikacji językowej 
 1. sytuację kryzysową lub traumatyczną 

7. 

Uczeń, o  którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu 

tak 

tak 

pozytywna opinia rady pedagogicznej 

Rodzaje dostosowań arkuszy egzaminacyjnych można znaleźć na tronie OKE, link poniżej: 

https://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3561 


Akcja “KOCHAM SŁYSZEĆ” 


Międzynarodowy dzień osób z niepełnosprawnościami.


Akcja “KOCHAM SŁYSZEĆ” 


Początek roku szkolnego przebiegał pod patronatem ogólnopolskiej akcji KOCHAM SŁYSZEĆ mającej na celu przybliżenie tematyki niedosłuchu, czy głuchoty. W miesiącach wrzesień i październik 2022 roku uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami przystąpili do realizacji założeń projektu.

Dzieci oglądały krótki film dotyczący niedosłuchu oraz uczyły się migać podstawowe zwroty w języku migowym. Poznały także różnicę między aparatem słuchowym, a procesorem dźwięku.

Scenariusze przygotowane przez koordynatorów akcji miały na celu uświadomienie z jakimi problemami borykają się osoby dotknięte niedosłuchem i jak sobie radzą w tej sytuacji. Uczniowie dowiedzieli się: jak powstają wrażenia słuchowe, jak dbać o nasz słuch oraz co robić, gdy słuch zawodzi. Dzieciaki poznały problemy osób dotkniętych niedosłuchem. Na tej podstawie w formie plakatów wykonały wskazówki dla osób słyszących na temat pomocy osobom niesłyszącym w życiu codziennym. 

W naszej szkole w akcji wzięło udział  -   359 uczniów .

Dziękujemy wszystkim klasom biorącym udział w akcji za propagowanie wiedzy na temat niedosłuchu oraz piękne prace końcowe.


Wyjazd integracyjny


Solidarni z Ukrainą


Na niebiesko dla autyzmu


Dzień Kolorowej Skarpetki


2 LUTEGO - Światowy Dzień Pozytywnego Myślenia


Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych


Nasza szkoła, jako placówka integracyjna jest szczególnie nastawiana na pomoc osobom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Informacje zamieszczane tutaj będą służyły szerzeniu idei tolerancji, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz integracji społecznej osób pełno- i niepełnosprawnych.

Integracja pochodzi od łacińskiego słowa „integrare”, czyli „scalić”. Jest to proces tworzenia się całości z części. W szerokim znaczeniu wyraża się w takim wzajemnym stosunku pełno- i niepełnosprawnych, w którym są respektowane takie same prawa, liczą się takie same wartości, w których stwarza się obu grupom identyczne warunki do maksymalnego, wszechstronnego rozwoju.

Źródło: sjp.pwn.pl

 

Klasa integracyjna. Co to takiego? 

Obecnie wiele szkół w kraju prowadzi tzw. klasy integracyjne. Co tak naprawdę oznacza to pojęcie i jak wygląda praca i nauka w takiej klasie? 

 • Klasa integracyjna liczy do 20 uczniów, wśród nich uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • W klasie zawsze jest nauczyciel prowadzący lekcję oraz nauczyciel współorganizujący kształcenie.
 • Nauczyciel współorganizujący kształcenie dostosowuje treści dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym samy czasie pozostali uczniowie bez przeszkód mogą realizować treści programowe.
 • Szczególną uwagę zwracamy na przestrzeganie norm i zasad społecznych, aby jak najlepiej przygotować dzieci do właściwego funkcjonowania w środowisku rówieśniczym i lokalnym.
 • Uczymy wrażliwości, empatii i tolerancji, współpracy w grupie i odpowiedzialności, otwartości na drugiego człowieka.
 • Pomagamy rozwijać umiejętności intelektualne i społeczne.
 • Doceniamy i wykorzystujemy nowe technologie w pracy dydaktycznej i terapeutycznej.
 • Trenujemy umiejętności społeczne, aby nasi podopieczni potrafili żyć w zgodzie ze swoimi emocjami, radzili sobie w trudnych sytuacjach, potrafili rozwiązywać konflikty pokojowo, umieli się komunikować w sposób zrozumiały. 
 • W klasie integracyjnej każdy uczeń pracuje na 100% swoich możliwości, aby osiągnąć maksymalny poziom rozwoju społecznego, emocjonalnego i intelektualnego. 
 • Rozwój jest wspomagany zajęciami specjalistycznymi prowadzonymi przez wykwalifikowanych nauczycieli, psychologów i pedagogów specjalnych, zajęcia te mają na celu usprawnienie lub ukierunkowanie rozwoju ucznia, aby dobrze przygotować go do samodzielnego funkcjonowania.

IPET czyli Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny


Aby jak najlepiej realizować program nauczania z osobami o potrzebie kształcenia specjalnego tworzy się tzw. IPET. W dokumencie tym zawarte są wszystkie informacje na temat tego, jak dostosować zakres wymagań edukacyjnych i sposób realizacji materiału do możliwości intelektualnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dokument jest opracowywany przez zespół nauczycieli i specjalistów przy współpracy wychowawcy i rodziców ucznia.

Dokument powinien także opisywać zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, w tym:

 • dla ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym
 • dla ucznia niedostosowanego społecznie – działania o charakterze resocjalizacyjnym
 • dla ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym – działania o charakterze socjoterapeutycznym.

IPET powinien określać formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy
będą realizowane.


W programie planujemy także działania, które mają za zadanie wspierać rodziców ucznia oraz określamy zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, także z innymi organizacjami i instytucjami w zależności od potrzeb.

Nauczyciel współorganizujący kształcenie

Nauczyciel współorganizujący kształcenie stał się ważnym ogniwem systemu oświaty. Jego funkcjonowanie i zadania częściowo regulowane są odgórnie na poziomie rozporządzenia ministerialnego, inne określa dyrektor danej placówki. Do jego zadań należą:

 • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz realizowanie wspólnie wraz z nimi zintegrowanych działań i zajęć określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 • Prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup pracy wychowawczej z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • Uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych oraz zintegrowanych działaniach prowadzonych przez innych nauczycieli, specjalistów i wychowawców, określonych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
 • Udzielanie pomocy nauczycielom, specjalistom i wychowawcom w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.
 • Prowadzenie zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych.