RODO


Klauzula informacyjna dla użytkowników Fanpage na Facebooku


RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO - Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) informujemy, iż:

1. Administratorem  danych  osobowych  jest  Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego w Kętach, znajdująca się na ulicy Sobieskiego 6 (32-650 Kęty).
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: sp1@edukacja.kety.pl.
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
4. Odbiorcą  danych  osobowych   będą   osoby   upoważnione   przez Administratora   do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora np. podmiotowi prowadzącemu dziennik elektroniczny oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
5. Dane osobowe  będą  przechowywane  przez okres  wynikający  z przepisów  ustawy  z dnia   14   lipca   1983   roku   o narodowym    zasobie   archiwalnym    i archiwach  i przepisami wykonawczymi do ustawy;
6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
    a) dostępu do swoich danych osobowych
    b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
    c) żądania usunięcia danych, gdy:
         - dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
         - dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
    d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
         - osoby te kwestionują prawidłowość danych
         - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
         - Administrator  nie potrzebuje   już   wszystkich   danych   osobowych do celów przetwarzania, ale część z nich jest potrzebna do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
    e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO;