TRAFNY WYBÓR ZAWODU - PRZEPUSTKĄ DO KARIERY

Absolwent gimnazjum podejmuje najważniejsze decyzje zawodowe w całym procesie edukacji szkolnej. Są one najtrudniejsze w życiu szesnastolatka, gdyż wpływają na osiągnięcie przyszłych sukcesów życiowych.
Młody człowiek musi mieć świadomość własnych możliwości psychofizycznych, ustawicznego doskonalenia się i zdobywania kwalifikacji zawodowych. Dzięki temu może kreatywnie funkcjonować zgodnie ze zmianami na rynku pracy. Przygotowuje się także do ewentualnego samozatrudnienia, czyli prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

W dniu 24 stycznia 2018 r. odbyło się spotkanie doradców zawodowych z Młodzieżowego Centrum Kariery z młodzieżą klas trzecich gimnazjum naszej szkoły.

Podczas prezentacji multimedialnej doradcy zawodowi przedstawili uczniom czynniki wspierające wybór dalszego kształcenia i zawodu, aktualne potrzeby lokalnego rynku pracy oraz przeprowadzili ankietę predyspozycji zawodowych wśród uczniów.

Udzielone przez specjalistów wsparcie i pomoc w dokonaniu wyboru skupiało się wokół zrozumienia przez młodzież czynników wpływających wewnętrznych, takich jak: zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje, cechy charakteru i kompetencje społeczne, mocne i słabe strony oraz czy stan zdrowia pozwoli wykonywać wybrany zawód?

Doradcy zawodowi zwrócili uwagę również na czynniki zewnętrzne, którymi kierują się gimnazjaliści, nie zawsze to sobie uświadamiając, takie jak: opinie rodziców i krewnych, ich sukcesy i porażki na polu zawodowym, opinie rówieśników, koleżanek i kolegów, aktualne trendy i modę w wyborze zawodu, sytuację społeczno-ekonomiczną w regionie, rynek pracy – zawody poszukiwane i tzw. „nadwyżkowe”, a także ofertę edukacyjną, czyli istniejące w pobliżu szkoły ogólnokształcące i zawodowe.

Decyzję zawodową warto podejmować wspólnie z rodzicami, którzy najlepiej znają swoje dzieci, ich postawy, oczekiwania, formy spędzania wolnego czasu, marzenia.

Do zawodu prowadzą różne drogi. Warto dokonać takiego wyboru, który będzie sprzyjał zainteresowaniom i predyspozycjom. Wówczas, jak mawiał Konfucjusz:

„Gdy wybierzesz sobie zawód, który lubisz, całe życie nie będziesz musiał pracować.”

Krystyna Szwajca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Script logo