Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka w „Jedynce”

Każdy jest inny.
Każdy ma prawo do miłości.
Wszyscy jesteśmy ważni i potrzebni.
Pamiętajmy o tym ,aby szanować  innych.
Starajmy się  żyć tak, aby innym było z nami dobrze”

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka, także w „Jedynce”

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

W naszej szkole obchodzony jest Tydzień Praw Dziecka. Chcemy w ten sposób przybliżyć wszystkim dzieciom znajomość ich praw. 

Najważniejszym aktem prawnym, który określa   prawa dziecka, jest Konwencja o prawach dziecka. Potocznie nazywa się ją konstytucją praw dziecka. Uchwalona 20 listopada  1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę  w 1991 roku. Wszystkie 192 kraje, które zdecydowały się ratyfikować ten dokument, zobowiązały się do respektowania i realizowania jego zapisów.

Polska była inicjatorem i pomysłodawcą stworzenia Konwencji o prawach dziecka.

Co to są prawa dziecka?

Janusz Korczak powiedział kiedyś „nie ma dzieci są ludzie”. I to jest prawda. „Dziecko to także człowiek tylko, że jeszcze mały...”. Przecież każdy dorosły również kiedyś był dzieckiem. Tak więc, podobnie jak każdy dorosły, dziecko jest właścicielem pewnych praw i wolności. Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również człowieczeństwem. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zapisana jest ona w art. 30:

„Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka  i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych”. 

Z godności wywodzą się dwie zasady: wolność i równość, które są podstawą wszystkich praw człowieka. Wolność oznacza to, że człowiek nie jest własnością kogokolwiek, posiada wolną wolę, może samodzielnie podejmować decyzje i świadomie ponosić za nie odpowiedzialność (dziecko uczy się tego w trakcie dojrzewania). Równość oznacza, że każde dziecko ma takie same prawa i ma być tak samo traktowane przez wszystkich bez jakiejkolwiek dyskryminacji.

Kto to jest dziecko?

Konwencja o Prawach Dziecka w art. 1. definiuje „dziecko” jako  „każdą istotę ludzką w wieku poniżej osiemnastu lat, chyba że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka uzyska ono wcześniej pełnoletność”.

W rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka „dzieckiem jest każda istota ludzka od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności (Art.2.1.). Uzyskanie pełnoletności określają odrębne przepisy(Art.2.2).

Najważniejszymi opiekunami są rodzice. Jednak wtedy, gdy ich zabraknie lub nie wywiązują się ze swoich obowiązków rodzicielskich lub nie dają sobie samodzielnie rady z opieką nad dzieckiem, to państwo w myśl zasady pomocniczości musi im pomóc lub przejąć ich obowiązki.

 

Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka podzielone są według kategorii na prawa:

·         osobiste, umożliwiające rozwój dziecka. Są to: prawo do życia, prawo do tożsamości, prawo do rozwoju, prawo do wychowania w rodzinie, prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do informacji;

·         polityczne lub publiczne, dzięki którym dziecko wyraża swoje poglądy i uczestniczy w życiu swojej grupy, społeczności, państwa. Są to prawa: prawo do wyrażania własnych poglądów, prawo do uczestniczenia w stowarzyszeniach;

·         socjalne, które są obowiązkami państwa i dorosłych do stworzenia odpowiednich warunków do rozwoju umysłowego i fizycznego dziecka. Są to: prawo do godnych warunków życia i odpowiedniego poziomu życia, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do odpoczynku;

·         ekonomiczne, umożliwiające dziecku przygotowywanie się do niezależności materialnej od innych. Najważniejszym jest prawo do nauki; ponadto ochrona prawa pracy podejmowanej, czy to w ramach obowiązku nauki czy wakacyjnego zarobku.

Ratyfikując Konwencję o Prawach Dziecka, państwo i dorośli zobowiązali się do uznania dobra dziecka za najwyższy cel w traktowaniu człowieka - dziecka. Zobowiązali się również do przygotowanie dziecka do dorosłego życia i ochrony dziecka przed wszelkiego rodzaju przemocą (niewolnictwem, handlem ludźmi, wykorzystywaniem seksualnym, pracą przymusową, udziałem w działaniach zbrojnych).

Ponadto, państwa zobowiązały się do dostosowania instytucji publicznych do działań na rzecz ochrony praw dziecka. W Polsce Konstytucja RP z 1997 r. ustanowiła instytucję Rzecznika Praw Dziecka, który stoi na straży praw i wolności dziecka.

20 listopada obchodzimy Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. W ciągu całego roku nie ma lepszego momentu, aby mocniej niż zwykle upominać się o poszanowanie praw najmłodszych oraz uznanie ich podmiotowości. To okazja do rozmowy o prawach dziecka, ale także jego potrzebach i problemach. Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

W związku z tym, nasza szkoła przyłączyła się do ogólnopolskiego  DNIA  PRAW  DZIECKA, mającego na celu uczczenie tego doniosłego wydarzenia.  

Pod czujnym okiem pani pedagog Krystyny Szwajcy oraz opiekunów Samorządu Uczniowskiego uczniowie  dowiedzieli się,  jak są łamane prawa dziecka i co możemy zrobić, by temu zapobiec. Na korytarzach szkolnych pojawiły się okolicznościowe gazetki, z których można było się dowiedzieć do kogo w trudnych i ciężkich chwilach można zwrócić się o pomoc. Podane zostały telefony Rzecznika Praw Dziecka.

Ponadto uczniowie Samorządu Uczniowskiego na dużych przerwach przeprowadzili kampanię   mającą na celu zapoznanie uczniów ze swoimi prawami . Uczniowie otrzymali materiały promocyjne oraz zakładki z telefonami zaufania.

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka jest także okazją do tego, abyśmy My dorośli nigdy o tym nie zapominali że dzieci maja swoje prawa. My jako szkoła wierzymy, że dobrze ugruntowana wiedza dziecka, poczucie jego własnej wartości oraz świadomość swoich praw da dzieciom dobre podstawy do bycia w przyszłości wspaniałym człowiekiem, rodzicem i obywatelem.

Opiekunowie SU

 

 

 

 

Script logo